18–20/6/2020 Hradec Králové

Static-X – Praha

The Amazons – Praha

Leoniden Praha

P.O.D. + Alien Ant Farm – Praha

P.O.D. + Alien Ant Farm – Zlín

Skillet Bratislava

Skillet Brno

Skillet Praha

Attila

Eskimo Callboy – Praha

GWAR – Praha

GWAR – Zlín

Stray From The Path – Praha

Missio – Praha

Palaye Royale – Praha